NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer

Voorstelling

In uitvoering van het IPA 2009-2010 werd CAO 19ter van 5 maart 1991 vervangen door CAO 19octies van 20 februari 2009 die in werking is getreden op 1 februari 2009. Deze CAO heeft een suppletief karakter d.w.z. dat de sectoren ervan kunnen afwijken en bij sectorale CAO een gunstigere werkgeverstussenkomst voorzien.

Tussenkomst in de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer per trein

De tussenkomst van de werkgever is verplicht ongeacht de afgelegde afstand.

De werkgeversbijdragen opgenomen in artikel 3 van CAO 19octies en in het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden zijn forfaitaire bedragen, die voor 2 jaar worden vastgesteld (oorspronkelijk van 1 februari 2009 tot 31 januari 2011), zonder dat ze werden geïndexeerd.

In het IPA 2009-2010 werd afgesproken om tweejaarlijks en voor de eerste maal in 2011 over de aanpassing van de werkgeversbijdrage opgenomen in artikel 3 van de CAO 19octies te onderhandelen met de sociale partners, en dat onafhankelijk van de verhoging van de prijs van de treinkaart. Voor 2015-2016 werd overeengekomen om de forfaitaire bedragen, die gelden sinds 1 februari 2009, te blijven toepassen.

Tussenkomst in de kosten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer - anders dan per trein

De tussenkomst van de werkgever is verplicht wanneer de afgelegde afstand minstens 5 kilometer bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte.

De werkgeverstussenkomst varieert naargelang de prijs van het vervoer evenredig is aan de afstand (de tussenkomst is gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart voor een overeenkomstige afstand zonder evenwel 75% van de werkelijke prijs van het vervoer te overschrijden) of naargelang er een eenheidsprijs geldt, ongeacht de afstand (een tussenkomst van 71,8% van de effectieve prijs van het vervoer wordt toegepast maar deze is beperkt tot de tussenkomst voorzien voor de trein voor een afstand tot 7 kilometer).

Privé-vervoer

De tussenkomst van de werkgever in het privé-vervoer is niet verplicht. Dergelijke tussenkomst mag evenwel worden geregeld op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau.

Referenties

  • De wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS, ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden (B.S. 31 juli 1962);

  • Koninklijk besluit van 28 juli 1962 (laatst gewijzigd door het Koninklijk besluit van 11 februari 2013) tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden (B.S. 31 juli 1962);

  • De CAO nr. 19octies van 20 februari 2009 ter vervanging van de CAO nr. 19ter van 5 maart 1991 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers;

  • Interprofessioneel Akkoord 2009-2010 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens