NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Activa Start

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

Een werkgever gevestigd in Vlaanderen kan vanaf 1/7/2016 niet meer genieten van Activa start voor nieuwe indiensttredingen.

De overgangsmaatregelen die van toepassing zijn, vindt u op de website van het departement Werk & Sociale Economie.

  

Voor de erg laag geschoolde jongeren, de laaggeschoolde jongeren van buitenlandse afkomst en de laaggeschoolde jongeren met een handicap werd vanaf 1 april 2006 een activeringsmaatregel ingevoerd, waarbij een deel van het nettoloon door de RVA ten laste genomen wordt in de vorm van een werkuitkering.
Deze maatregel kreeg van de RVA de benaming “Activa Start”.

Voor wie?

 • als werkgever: alle mogelijke werkgevers;
 • als jongeren:
  • erg laag geschoolde jongeren,
  • laaggeschoolde jongeren van buitenlandse afkomst,
  • laaggeschoolde jongeren met een handicap;
   

Onder “erg laag geschoolde” jongere wordt verstaan, een laaggeschoolde jongere die hoogstens een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs bezit of hoogstens een of ander getuigschrift van het deeltijds technisch of beroepssecundair onderwijs.

Onder “laaggeschoolde” jongere wordt verstaan, een jongere die niet in het bezit is van een diploma van secundair onderwijs (Vlaamse Gemeenschap) of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (andere Gemeenschappen).

Onder “jongere van buitenlandse afkomst” wordt verstaan, een jongere die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden.

Onder “jongere met een handicap” wordt verstaan, een jongere die als zodanig geregistreerd is bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH of Vlaams Fonds), de «Service bruxellois francophone des Personnes handicapées» (SBFPH), het «Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées» (AWIPH) of de «Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge» (DPB).

Andere voorwaarden voor de jongere

 • jonger zijn dan 26 jaar,
 • ingeschreven zijn als werkzoekende,
 • voltijds beschikbaar zijn voor de algemene arbeidsmarkt,
 • niet meer leerplichtig zijn,
 • geen studies in dagonderwijs meer volgen.

Voorwaarden voor de tewerkstelling

De tewerkstelling van de jongere

 • moet aanvangen in de periode van 21 maanden volgend op het einde van de leerplicht en/of het einde van de studies in dagonderwijs;
 • moet gebeuren in het kader van een voltijdse startbaanovereenkomst van type 1 (gewone arbeidsovereenkomst) die een duur voorziet van minstens 6 maanden;
 • mag niet begonnen zijn vóór 1 april 2006.

Wanneer een jongere reeds vóór het einde van de leerplicht in dienst was bij een werkgever en daarna verder in dienst mag blijven, dan komt die verdere tewerkstelling ook in aanmerking voor "Activa Start", op voorwaarde natuurlijk dat

 • de jongere aan de basisvoorwaarden voldoet (erg laag geschoold…)
 • de tewerkstelling de hoedanigheid van startbaanovereenkomst heeft.

De jongere zelf hoeft zich bij zo'n voortgezette tewerkstelling niet in te schrijven als werkzoekende.

Niet toegelaten…

 • de jongere mag in de 12 maanden die zijn indiensttreding voorafgaan geen enkel ander type van werkuitkering genoten hebben, noch enige financiële tussenkomst van een OCMW in zijn loonkost (Activa, Activa-OCMW, SINE, …);
 • een jongere heeft slechts één maal, d.w.z. voor één tewerkstelling, recht op de werkuitkering;
 • de werkuitkering kan niet gecumuleerd worden met enig ander type van werkuitkering, noch enige financiële tussenkomst van een OCMW in de loonkost van de jongere (Activa, Activa-OCMW, SINE,…).

Wel toegelaten…

De toekenning van de werkuitkering vormt geen beletsel om de geldende verminderingen van werkgeversbijdragen te vragen (structurele vermindering, doelgroepvermindering “jonge werknemers”).

Bedrag

De werkuitkering bedraagt 350 euro per maand.
De werkgever mag dit bedrag in mindering brengen van het nettoloon dat hij aan de jongere betaalt.
Het bedrag van de werkuitkering voor een bepaalde maand kan niet groter zijn dan het nettoloon waarop de jongere voor die maand recht heeft.

Duur

De werkuitkering wordt gedurende hoogstens 6 maanden toegekend, namelijk de maand van indiensttreding en de 5 daaropvolgende maanden.
Ze wordt natuurlijk niet meer toegekend wanneer de startbaanovereenkomst vroeger beëindigd wordt.

Formaliteiten bij indiensttreding

De (voltijdse) arbeidsovereenkomst die tussen de werkgever en de jongere gesloten wordt, moet specifieke bepalingen bevatten betreffende de werkkaart, de werkuitkering, het verminderd nettoloon dat daarmee gepaard gaat en de procedure om de werkuitkering te verkrijgen.
Ofwel worden deze bepalingen rechtstreeks in de arbeidsovereenkomst opgenomen, ofwel moet hier een bijlage bijgevoegd worden, opgesteld volgens het model "bijlage Activa Start" dat bij de RVA verkrijgbaar is (in elk werkloosheidsbureau of op de website www.rva.be > hoofdmenu > Startbanen > Formulieren).

Attestering van de toegangsvoorwaarden: de werkkaart

Het recht op de werkuitkering wordt geattesteerd met de werkkaart Start.

De werkkaart Start wordt aangevraagd met een formulier C63 WERKKAART.

Alle jongeren die in aanmerking komen (zie boven) moeten deze werkkaart aanvragen, ook diegenen die in de loop van het jaar 18 werden of nog worden.  Het is dus niet zoals voor de attestering voor het recht op het RSZ-voordeel voor laaggeschoolde jongeren, die niet aangevraagd kan worden voor tewerkstellingen die aanvangen vóór 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt.

Vanaf diezelfde 1 januari is het mogelijk dat een jongere een extra attestering op zijn werkkaart Start moet krijgen. Hiervoor moet zijn werkgever nogmaals een formulier C63 WERKKAART invullen en aan het RVA-bureau bezorgen dat bevoegd is voor de woonplaats van de jongere.

De jongere kan een werkkaart Start aanvragen vóór hij in dienst treedt bij een werkgever.  De kaart kan ook na de indiensttreding van de jongere aangevraagd worden, maar dan wel binnen de 30 dagen.  Zoniet zal de werkuitkering pas toegekend kunnen worden vanaf het begin van kwartaal dat volgt op de aanvraag en gaat de periode tussen de indiensttreding en dit kwartaal verloren: de duur ervan wordt afgetrokken van de normale duur van het recht op werkuitkeringen.

De werkkaart Start is geldig gedurende 6 maanden, maar alleszins niet langer dan de 26ste verjaardag van de jongere en ook niet langer dan de voornoemde periode van 21 maanden die begint bij het einde van de leerplicht en/of het einde van de studies in dagonderwijs.
Een jongere kan zo nodig een nieuwe kaart krijgen of de geldigheidsduur van zijn kaart laten verlengen, maar niet indien hij reeds een werkuitkering zoals hier bedoeld heeft aangevraagd.

De werkkaart Start kan voor het voordeel “Activa Start” slechts 1 enkele keer gebruikt worden, namelijk voor 1 tewerkstelling bij 1 werkgever.

Aanvraag van de uitbetaling van de werkuitkering

De jongere moet binnen de 4 maanden na het begin van zijn tewerkstelling een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).  Hiertoe bezorgt hij aan deze instelling een kopie van zijn arbeidsovereenkomst en eventueel de bijlage Activa Start, indien de bepalingen betreffende de regeling Activa Start niet rechtstreeks in de arbeidsovereenkomst werden ingeschreven.

Vervolgens bezorgt de uitbetalingsinstelling de aanvraag aan het bevoegd werkloosheidsbureau, dat de werkgever laat weten dat de jongere al dan niet gerechtigd is op de werkuitkering en deze bijgevolg al dan niet mag afgetrokken worden van het nettoloon van de jongere.

Als de aanvraag buiten de termijn van 4 maanden ingediend wordt, dan wordt de werkuitkering maar toegekend vanaf de maand waarin de aanvraag is toegekomen op het werkloosheidsbureau.

De einddatum van de periode gedurende dewelke het voordeel wordt toegekend, wijzigt evenwel niet.  Aangezien de werkuitkering slechts gedurende 6 maanden kan worden toegekend, gaat het voordeel mogelijks volledig verloren.

Maandelijkse betaling van de werkuitkering

Werd de aanvraag positief beoordeeld door het werkloosheidsbureau (zie hierboven), dan moet de werkgever elke maand een formulier C78 Activa Start aan de jongere overhandigen, zodanig dat deze van zijn uitbetalingsinstelling de werkuitkering kan krijgen.

Het modelformulier is verkrijgbaar bij elk werkloosheidsbureau of kan gedownload worden van de website van de RVA (www.rva.be > hoofdmenu > Startbanen > Formulieren).

Nadere inlichtingen

Meer details over de werkkaart Activa Start, de werkuitkering en de daarop toepasselijke procedures en regels zijn te vinden op de website van de RVA (www.rva.be > hoofdmenu > Startbanen).
Inlichtingen zijn ook te verkrijgen bij de plaatselijke RVA-kantoren (de werkloosheidsbureaus) waarvan de adressen en telefoonnummers op de website van de RVA te vinden zijn (www.rva.be).
Alle benodigde modeldocumenten en -formulieren (C63 Startbaan, bijlage Activa Start en C78 Activa Start) kunnen verkregen worden bij de werkloosheidsbureaus of gedownload worden van de website van de RVA (www.rva.be > hoofdmenu > Startbanen > Formulieren).

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites