NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Beroepsverenigingen

Hier vindt u formulier 8, bedoeld in artikel 8 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot bepaling van het model van de rekeningen die de beroepsvereniging op haar zetel moet bewaren (BS 13/01/2014). Het betreft het model van de rekeningen die de beroepsverenigingen op haar zetel moet bewaren overeenkomstig voormeld artikel 8.

Het formulier 8, is ook beschikbaar in het Duits

Het formulier moet niet meer elk jaar teruggestuurd worden naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, maar dient wel voor elk verstreken kalenderjaar ingevuld en bewaard te worden op de zetel van de beroepsvereniging (zie artikel 8 van voormelde wet van 31 maart 1898).  

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State is de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving van de Algemene Directie K.M.O.-beleid verantwoordelijk voor de publicatie van de teksten die in het Belgisch Staatsblad moeten verschijnen in verband met de oprichting, wijziging van de statuten of de samenstelling en de ontbinding van de beroepsverenigingen. Wat betreft de oprichting, wijziging van de statuten of de samenstelling en de ontbinden van beroepsverenigingen kan u dus contact opnemen met:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  

Algemene Directie K.M.O.-beleid  

Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving  

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
 

Bv-up@economie.fgov.be  

http://economie.fgov.be/nl/ 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens