NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkgeversgroeperingen

Begrip    

De werkgeversgroepering is een systeem waarbij werkgevers zich verenigen om werknemers tewerk te stellen om hun behoeften gemeenschappelijk in te vullen.

Concreet zal de opgerichte werkgeversgroepering werknemers kunnen aanwerven om hen ter beschikking te stellen van haar leden.

Ten overstaan van de werknemer(s) is de enige werkgever de groepering ; deze stelt de werknemer(s) ter beschikking van de leden van de groepering.

Juridische vorm van de groepering

De groepering moet de rechtsvorm aannemen van :

 • hetzij een economisch samenwerkingsverband (ESV) in de zin van het Wetboek Vennootschappen,
 • hetzij een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 
   

Indien de groepering kiest voor de vorm van ESV, moet deze samengesteld zijn uit minstens twee leden. Indien de groepering kiest voor de vorm van VZW, moeten er minstens drie medeoprichters zijn.
H
et enig maatschappelijk doel moet zijn het ter beschikking stellen van werknemers aan haar leden.   
 

Aanvraag tot toelating 

Indiening van de aanvraag

In de mate dat het systeem van werkgeversgroeperingen een afwijking inhoudt op het beginsel van het verbod op terbeschikkingstelling van werknemers, moeten de werkgevers die zich wensen te verenigen om een werkgeversgroepering te vormen, vooraf de toelating bekomen van de Minister van Werk.

Deze aanvraag tot toelating wordt ingediend per aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Blerotstraat 1,  1070 Brussel.

De kandidaat-groepering doet in haar aanvraag een voorstel tot koppeling aan een paritair orgaan onder diegene waartoe haar leden behoren.

Aan die aanvraag moet het huishoudelijk reglement worden toegevoegd dat de betrekkingen regelt tussen de groepering en haar leden-gebruikers.

Onderzoek van de aanvraag 

Binnen een termijn van 40 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag, beslist de Minister om al dan niet zijn toelating te geven.

Indien hij dit nuttig acht, kan de Minister deze aanvraag voorleggen voor advies van de Nationale Arbeidsraad als niet alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paritair orgaan behoren. In dit geval wordt de termijn geschorst.

De NAR beschikt over een termijn van 60 dagen om zijn advies uit te brengen. Bij ontstentenis van een advies van de NAR binnen de toegestane termijn, kan de Minister hier geen rekening mee houden.

Toelating

De minister verleent zijn toelating voor onbepaalde duur.

Wanneer hij zijn toelating geeft, duidt de Minister het paritair orgaan aan waaronder de werknemers van de werkgeversgroepering zullen ressorteren ; daaromtrent :

 • als alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paitair orgaan behoren , is de Minister verplicht om dit paritair orgaan aan te duiden ;  
 • als niet alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paritair orgaan behoren, duidt de Minister het paritair orgaan van de werkgeversgroepering aan tussen de paritaire organen waaronder de leden van de werkgeversgroepering ressorteren ; hij heeft de keuze om de groepering te koppelen :
   
  • hetzij aan het paritair orgaan van het lid of de leden met het grootste volume aan uren voorzien in de terbeschikkingstelling;
  • hetzij aan het paritair orgaan van het lid of de leden met het grootste volume aan tewerkstelling van vaste werknemers.
   

In geen enkel geval zal er een koppeling kunnen plaatsvinden aan een paritair orgaan dat niet functioneert of een paritair orgaan waaraan geen enkel lid van de groeping is gekoppeld.

Om de werking van de groepering te evalueren, moet de groepering elk jaar een activiteitenrapport bezorgen aan Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met vermelding van IN en OUT van de de leden van de groepering, het aantal werknemers (IN en OUT) evenals de kwalificaties en de types van arbeidsovereenkomsten van de aangeworven werknemers.

Na zijn gegeven toelating, kan de Minister de koppeling aan het paritair orgaan wijzigen op basis van de feitelijke elementen die meegedeeld werden in het jaarlijks aciviteitenrapport.

Werking van de groepering 

De werkgeversgroepering kan haar werknemers enkel ter beschikking stellen van haar leden.

De leden van de werkgeversgroepering zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van de werkeversgroepering ten aanzien van derden, alsook ten aanzien van de werknemers die door de werkgeversgroepering ter beschikking van haar leden worden gesteld.

In geval van staking of lock-out bij één van haar leden, mag de werkgeversgroepering geen werknemers (blijven) ter beschikking stellen van dit lid.

De werkgeversgroepering mag niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen.

Wanneer een nieuw lid dat niet ressorteert onder één van de paritaire organen van de medeoprichters, aansluit bij een groepering, moet een nieuwe aanvraag ingediend worden om na te gaan of de koppeling aan het paritair orgaan zoals aanvankelijk bepaald, gerechtvaardigd blijft.

Een koninklijk besluit zou de werkgeversgroepering kunnen onderwerpen aan andere bijkomende voorwaarden.

Arbeidsovereenkomst 

Er kan een beroep gedaan worden op alle profielen en beroepen.

De tussen de groepering en de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst moet schriftelijk vastgesteld worden en dit voor de aanvang van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst. In deze arbeidsovereenkomst moet duidelijk vermeld zijn dat de overeenkomst gesloten wordt door de werkgever met het oog op de terbeschikkingstelling aan de leden van de groepering.    

De arbeidsovereenkomst kan voor een onbepaalde duur, voor een bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht gesloten worden.

In geval van een deeltijdse arbeidsovereenkomst moet de minimale wekelijkse arbeidsduur minstens 19 uren bedragen. 

De werknemer in een werkgeversgroepering die vóór zijn aanwerving een langdurig niet-werkende werkzoekende, begunstigde van het leefloon of gerechtigde van financiële sociale bijstand was, kan in afwijking van de gebruikelijke opzegtermijnen een einde stellen aan zijn arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn van 7 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op de betekening van zijn opzegging. Deze mogelijkheid geldt echter niet voor werknemers die belast zijn met de leiding of het toezicht op de andere werknemers die ter beschikking worden gesteld door de werkgeversgroepering. 

Voor alle andere werknemers binnen de werkgeversgroepering zijn de gewone wettelijke opzeggingstermijnen van toepassing.  

Verplichtingen van de gebruiker tijdens de terbeschikkingstelling 

De overeenkomst gesloten tussen de werkgeversgroepering en de gebruiker, lid van de groepering, moet schriftelijk worden vastgesteld vooraleer de werknemer ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker.

Deze overeenkomst vermeldt de duur van de terbeschikkingstelling.

Tijdens de duur van terbeschikkingstelling staat de gebruiker in voor de toepassing van de regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming die gelden op de plaats van het werk.  

De gebruiker en de hem ter beschikking gestelde werknemer worden verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan wanneer:  

 1. de gebruiker een werknemer verder blijft tewerkstellen terwijl de werkgeversgroepering hem kennis heeft gegeven van haar beslissing om die werknemer terug te trekken ;
 2. de werknemer door de gebruiker wordt tewerkgesteld buiten de periode bepaald in de overeenkomst met de werkgeversgroepering. 

Einde van de toelating 

De minister kan een einde stellen aan de toelating wanneer de werkgeversgroepering de voorwaarden vastgesteld in de toelating of de wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen die op hem rusten niet naleeft.

Wanneer de werkgeversgroepering de drempel van 50 werknemers overschrijdt, neemt de toelating om te functioneren een einde binnen een termijn van 3 maand te rekenen vanaf de overschrijding van deze drempel.

Toepasselijkheid van de nieuwe wettelijke bepalingen op de aanvragen voorafgaand aan 1 februari 2017 

Voor de groeperingen met een toelating om te functioneren voor de inwerkingtreding van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk,  

 • de toelatingen die eerst werden toegekend voor een bepaalde duur moeten het voorwerp zijn van een aanvraag tot verlenging (nieuwe aanvraag) op de in de toelating vermelde datum ;
 • de bepalingen betreffende de koppeling aan een paritair orgaan zijn eveneens van toepassing : wanneer een nieuw lid dat niet ressorteert onder één van de paritaire organen van de medeoprichters, aansluit bij de groepering, moet een nieuwe aanvraag ingediend worden om na te gaan of de koppeling aan het paritair orgaan zoals aanvankelijk bepaald, gerechtvaardigd blijft.

Wettelijke referenties 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens