NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkgelegenheidsmaatregelen

In het kader van de zesde staatshervorming zijn een aantal belangrijke bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen en gewesten. Deze overdracht vertaalt zich in een lange lijst met materies, waaronder de kinderbijslag, aspecten van de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, de justitiehuizen,…

Deze overdracht van bevoegdheden gaat samen met een budgettaire overdracht en een overdracht van personeel van de federale naar de gefedereerde entiteiten.

Terwijl de gewesten al belangrijke bevoegdheden hadden op vlak van arbeidsbemiddeling en de gemeenschappen op vlak van opleidingen, zorgt de Zesde Staatshervorming voor een overdracht van belangrijke bevoegdheden op vlak van het arbeidsmarktbeleid. De regelgeving over het individuele en collectieve arbeidsrecht, met inbegrip van welzijn op het werk, en de regelgeving over de sociale zekerheid blijven echter federaal. Dit geldt ook voor het sociaal overleg en het loonbeleid. De federale overheid beschikt ook over de residuaire bevoegdheid.

De wetgevende bevoegdheid van de overgedragen aangelegenheden is overgegaan op 1 juli 2014. De overdracht van de budgetten vond plaats op 1 januari 2015. Gedurende een overgangsperiode blijft de federale administratie echter nog instaan voor de uitvoering van de overgedragen materies en dit totdat het personeel is overgedragen. Voor sommige materies is deze overgangsperiode nog steeds lopende, maar wat betreft de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, is het personeel overgedragen op 1 april 2015 en kwam de overgangsperiode op die dag ten einde.

Door de omvang van de Staatshervorming beschikken de gewesten over de belangrijkste instrumenten voor een arbeidsmarktbeleid. Voor meer informatie dient u zich te wenden tot de bevoegde gewestelijke administraties. Hieronder vindt u alvast een doorverwijzing naar de betrokken diensten.

Dit neemt niet weg dat de federale overheid ook nog beschikt over instrumenten op vlak van arbeidsmarktbeleid:

  • De federale overheid is bevoegd voor het loonbeleid en de sociale bijdragen, waardoor ze kan inspelen op de loonkost
  • De federale overheid is bevoegd voor algemene lastenverlagingen voor de sociale zekerheid
  • De federale overheid is bevoegd voor RSZ-verminderingen gericht op bepaalde sectoren of werkgevers
  • De federale overheid kan bepaalde quota opleggen, zoals bv. de startbaanverplichting
  • De federale overheid is bevoegd voor het arbeidsrecht en kan dus inspelen op de flexibiliteit van de arbeid (bv. arbeidsduur) en de ontslagkost, zowel bij individueel als bij een collectief ontslag
  • De federale overheid is bevoegd voor verminderingen van de persoonlijke RSZ-bijdragen en voor de inkomensgarantie-uitkering (in geval van deeltijdse tewerkstelling van een werkloze), waardoor ze de werkloosheidsval kan bestrijden.

Daarnaast beschikken federale instellingen soms over de exclusieve uitvoerende bevoegdheid. Zo bepalen de gewesten de regels aangaande de RSZ-doelgroepverminderingen, maar kent de federale RSZ en Dibiss deze bijdrageverminderingen toe. Op gelijkaardige wijze zijn de gewesten bevoegd voor de activeringen van de werkloosheidsuitkeringen en van het leefloon, maar zijn de federale RVA en POD Maatschappelijke Integratie bevoegd voor de uitvoering.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de federale bevoegdheden en maatregelen op het vlak van arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

Meer informatie over de gewestelijke bevoegdheden arbeidsmarkt en hun maatregelen:

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens