NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale Maribel

 

Het doel van de sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling in (voornamelijk) de non-profitsector via de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen. Zo komt deze maatregel tegemoet aan de noden van de sector en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening.

Werkgevers krijgen een tussenkomst van een Fonds sociale Maribel voor de loonkosten van nieuwe arbeidsplaatsen.

Deze specifieke sectorfondsen worden gefinancierd via RSZ-middelen. Enerzijds zijn deze middelen afkomstig van een deel van de bijdrageverminderingen voor de werkgevers uit de betrokken sector. Anderzijds ontvangen de (meeste) fondsen een deel van de opbrengst die voortvloeit uit de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (=fiscale Maribel).

Wettelijke basis

Betrokken werkgevers

De sociale Maribel is van toepassing op :

1. De werkgevers voor de werknemers die ressorteren onder het toepassingsgebied van volgende paritaire (sub)comités :

P(S)C  
318.01 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
318.02 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap
319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
327.01 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de sociale werkplaatsen
327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap
327.03 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap
329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest
329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties
330 (m.u.v. 330.03) Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, met uitzondering van de werkgevers die onder de omschrijving van het paritaire subcomité voor de tandprothese vallen
331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector


2. De provinciale en plaatselijke besturen voor het personeel dat zij aangeven onder de volgende NACE-codes : 55202, 79901, 84115, 85207, 85520, 85591, 85592, 85601, 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86902, 86903, 86904, 86905, 86906, 86907, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88995, 88996, 88999, 90012, 90021, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 91011, 91012, 91020, 91030, 91041, 91042, 93110, 93191, 93199, 94991, 94992, 94993 en 94999.

3. De volgende openbare diensten en instellingen, voor het personeel dat zij tewerkstellen :

 • het Universitair Ziekenhuis Gent
 • het C.H.U. Sart-Tilman in Luik
 • het Hôpital psychiatrique le Chêne aux Haies in Bergen
 • het Openbaar psychiatrisch centrum in Rekem
 • het Hôpital psychiatrique Les Marronniers in Doornik
 • het Openbaar psychiatrisch ziekenhuis in Geel
 • de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap
 • het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
 • Kind en Gezin
 • l'Office de la Naissance et de l'Enfance
 • B.L.O.S.O.

4. De diensten van de gemeenschappen bevoegd voor jeugdbescherming, kinderopvang, sport of cultuur.

Wat is de sociale Maribel ?

Iedere werkgever die behoort tot het toepassingsgebied heeft (naast de structurele vermindering) recht op een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen voor elke werknemer die, in de loop van een trimester, minstens halftijds tewerkgesteld is. Bij de beschutte werkplaatsen is een tewerkstelling van 33% voldoende om dit recht te openen.

De RSZ past automatisch de sociale Maribel toe op basis van de DmfA-aangifte. Het verminderingsbedrag komt niet rechtstreeks ten goede van de werkgever maar wordt doorgestort aan de sectorale fondsen sociale Maribel (principe van de mutualisering). Daarna kan de werkgever een financiële tussenkomst toegekend krijgen door het fonds sociale Maribel teneinde een nieuwe arbeidsplaats te creëren volgens de procedures en voorwaarden bepaald door het betrokken fonds.

De trimestriële vermindering sociale Maribel bedraagt per trimester :

  sinds 01/04/2016 vanaf 01/01/2018 vanaf 01/01/2019 vanaf 01/01/2020
PsC 318.01, PsC 318.02 409,37€ 409,37€ 409,37€ 409,37€
PC 319, PsC 319.01, PsC 319.02, PsC 329.01, PsC 329.02, PsC 329.03, PsC 327.01, PsC 327.02, PsC 327.03, PC 331, PC 332 443,86€ 465,29€ 482,67€ 504,10€
PC 330 (m.u.v. PsC 330.03) 447,24€ 468,67€ 486,05€ 507,48€
Openbare sector 442,83€ 462,57€ 478,57€ 498,31€

 

Wat is de fiscale Maribel ?

Naast de financiering via de mutualisering van RSZ-bijdragen, krijgen de fondsen middelen via de fiscale Maribel. Het gaat om een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever afhoudt van het loon van zijn werknemers en doorstort naar de fiscale diensten.

De fiscale Maribel is echter niet van toepassing op de beschutte werkplaatsen (PsC 327.01, PsC 327.02, PsC 327.03) en het Fonds sociale Maribel voor de Overheidssector. Voor die laatste is er jaarlijks wel een compensatiebedrag voorzien van 38,72 miljoen euro.

Procedure

Alleen de werkgevers die een aanvraag hebben ingediend bij het bevoegde fonds sociale Maribel, kunnen genieten van de voordelen van de sociale Maribel. De Fondsen komen tussen volgens vooraf bepaalde criteria.

Alle werkgevers uit de sector kunnen aanvragen indienen met het oog op de financiering van één of meerdere bijkomende arbeidsplaatsen. Indien het aantal ontvankelijke aanvraagdossiers hoger is dan de beschikbare middelen, zal de toekenning van jobs gebeuren door de beheerscomités van de verschillende fondsen. De beslissing van het beheerscomité moet gebeuren op basis van objectieve criteria. Het bepalen van deze criteria wordt grotendeels overgelaten aan de beheerscomités van de onderscheiden fondsen, al voorziet het koninklijk besluit van 18 juli 2002 als kadercriteria voor de federale sectoren het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van de intensiteit en de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening, en het optimaliseren van het comfort van de patiënten of cliënten.

Het gaat dus om een onrechtstreekse en voorwaardelijke bijdragevermindering aangezien de werkgever niet automatisch en niet systematisch geniet van een tussenkomst in het kader van de sociale Maribel.

Toegekende bedragen voor de werkgever

De werkgever ontvangt, per toegekende arbeidsplaats, een financiële tussenkomst van het bevoegde Fonds sociale Maribel die niet hoger mag liggen dan de loonkost van de bijkomend aangeworven werknemer.

Voor toekenningen die niet met middelen van de tax-shift zijn gefinancierd, mag dit bedrag niet hoger zijn dan een bedrag dat voor de sector is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst en maximaal 64.937,84€ per jaar kan bedragen (te indexeren sinds 1 januari 2003).

Het brutoloon omvat het loon alsook alle vergoedingen en voordelen die aan de werknemer verschuldigd zijn door of krachtens de wettelijke of reglementaire bepalingen alsook deze verschuldigd krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het paritair orgaan waaronder de werkgever ressorteert (bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarspremie).

De kosten die niet direct verbonden zijn aan de verloning van de werknemer vallen hier echter niet onder (bijvoorbeeld : arbeidsongevallenverzekering, arbeidsgeneeskunde,…).

Sociale voordelen die toegekend zijn bij een sectorale cao kunnen betoelaagd worden door de sociale Maribel, bijvoorbeeld een sectorale cao die voorziet in een 100% tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Werkgevers die werknemers tewerkstellen via de sociale Maribel en een arbeidsvolumedaling kennen van minstens 3% van hun totale personeelsbestand kunnen voor een bepaalde baan een verhoging van de tussenkomst vragen. Dit is enkel mogelijk als de werkelijke kost van die baan voor 75% of minder via de Maribel gefinancierd wordt. De fondsen kunnen hiervoor een beperkt percentage van de opbrengsten van de tax-shift gebruiken.

Controle van de impact op de bijkomende jobcreatie

De tussenkomst van het fonds moet integraal worden besteed aan bijkomende aanwervingen. De controle gebeurt op basis van het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Ieder jaar geeft de RSZ de gegevens van het voorgaande jaar met betrekking tot het arbeidsvolume door aan de Directie van de reglementering van de werkgelegenheid en de werkloosheid die deze op haar beurt overmaakt aan de fondsen. Het beheerscomité van elk sectoraal fonds vergelijkt per werkgever het arbeidsvolume van de laatste toekenning met het gemiddelde van de arbeidsvolumes van twee en drie jaar ervoor.

Voorbeeld bij de controle in 2017 :

 • het arbeidsvolume van 2016 wordt vergeleken met het gemiddelde van de arbeidsvolumes in 2013 en 2014 indien er een toekenning was in 2016.
 • Als de laatste toekenning dateerde van 2014, wordt het arbeidsvolume van 2014 vergeleken met het gemiddelde van de arbeidsvolumes in 2011 en 2012.

Indien het Beheerscomité bij deze controle vaststelt dat het verschil van het arbeidsvolume kleiner is dan het verschil van het aantal tussenkomsten, zal de werkgever dit moeten motiveren. Ingeval het Beheerscomité niet akkoord gaat met deze verantwoording vindt een terugvordering plaats (die beperkt is tot het gedeelte van de toekenning dat niet in bijkomend arbeidsvolume resulteerde).

Werkgevers hebben ook de mogelijkheid om voor de arbeidsvolumedaling een goedkeuring aan het beheerscomité te vragen via een aangetekend schrijven. Als het beheerscomité hiermee op basis van objectieve criteria instemt, wordt na de controle geen terugvordering doorgevoerd.

De cumul van bijdrageverminderingen met de bijdragevermindering "sociale Maribel"

Met uitzondering van de sector van de beschutte werkplaatsen, moet de werkgever rekening houden met de bijdragevermindering sociale Maribel om het bedrag aan overige bijdrageverminderingen waarop hij recht heeft te bepalen. Er geldt immers een cascadesysteem. De sociale Maribel is prioritair en wordt dus voor de andere bijdrageverminderingen toegepast. Enkel indien een saldo aan RSZ-bijdragen rest, na aftrek van de sociale Maribel, kan de werkgever genieten van de structurele bijdragevermindering of van een doelgroepvermindering.

De bijdragevermindering sociale Maribel is cumuleerbaar met :

 1. De structurele bijdragevermindering en één enkele doelgroepvermindering.
  Deze doelgroepverminderingen zijn onder meer :
  • eerste aanwervingen;
  • collectieve arbeidsduurvermindering;
  • herstructureringen.
   
 2. Eén enkele andere vermindering van de werkgeversbijdragen, dan bedoeld in punt 1.

Het valt op te merken dat ingeval van cumul met de structurele bijdragevermindering, voor het merendeel van de socialprofitsectoren slechts het variabel gedeelte van de vermindering kan worden toegekend in functie van de hoogte van het loon. Voor meer informatie kan u terecht bij de RSZ.

De bijdragevermindering sociale Maribel wordt niet toegepast bij :

 • de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor gesubsidieerde contractuelen (gesco's)*;
 • de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor contractuelen aangeworven ingevolge de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;
 • de doelgroepvermindering "langdurig werkzoekenden", in het kader van ACTIVA, SINE en doorstromingsprogramma**;
 • tewerkstelling op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet.

*voor de gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen is er wel cumulatie mogelijk, het bedrag van de vermindering sociale Maribel wordt beperkt tot het bedrag van de loonmatigingsbijdrage.

**voor de “langdurig werkzoekenden” die tewerkgesteld zijn bij de openbare sector is er wel cumulatie mogelijk.

De werknemers

De reglementering voorziet geen specifieke aanwervingsvoorwaarden voor werknemers die via de sociale Maribel worden tewerkgesteld.

Verder hebben ze dezelfde rechten als werknemers die niet gefinancierd worden via de sociale Maribel (bv. regels inzake ontslag, opzeg, pensioenrechten,...).

Contact

Bij specifieke vragen over de toekenningscriteria, procedures en voorwaarden binnen een welbepaalde sector, betalingen door het fonds,… kan u contact opnemen met het bevoegde fonds sociale Maribel :

Fondsen sociale Maribel van de privésector

 P(s)C 
 

Naam

Adres

Website

Tel.
E-mail
 
 Voorzit(s)ter   
 
318.01  Fonds Sectoriel Maribel "RW-RB-CG"  APEF asbl :
Square Sainctelette 13-15
1000 Bruxelles

 
 http://www.apefasbl.org/les-fonds-maribel-emploi/aides-familiales-et-aides-seniors

 
02/229.32.50
fondsmaribelaf@apefasbl.org

 
 
M. Tangui CORNU  
318.02  Fonds sociale Maribel voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap  VSPF vzw :
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
  
www.vspf.org  02/229.20.12
socmar31802@vspf.org
 

 
 
Mevr. Mieke RUYS 
319  Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en -diensten  Fe.Bi vzw :
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel

 
http://www.fe-bi.org  02/227.59.82
Maria.DeSmet@fe-bi.org
 
 
Dhr. Luc JAMINÉ 
319.01  Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap  VSPF vzw :
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
 
 
www.vspf.org  02/227.59.74
socmar31901@vspf.org 
 
Dhr. Hendrik DELARUELLE 
319.02  Fonds Maribel social des Etablissements et Services d'Education et d'Hébergement de la communauté française, de la Région Wallonne et de la Communauté germanophone (Mirabel)  APEF asbl :
Square Sainctelette 13-15
1000 Bruxelles

 
http://www.fondsmirabel.org  02/227.61.57
mirabel@apefasbl.org

 
 
M. Christian MASAI 
327.01
 
Vlaamse sociaal fonds ter bevordering van de tewerkstelling in ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling
 
Sociaal maribelfonds
Goossensvest 34
3300 Tienen

 
 
   016/82.51.71
socmaribelbwsw@gmail.com
 
 
Mevr. Claudia VRANCKEN  
327.02
 
Fonds social bruxellois "Maribel social" pour la promotion de l'emploi dans les Entreprises de Travail Adapté  APEF asbl :
Square Sainctelette 13-15
1000 Bruxelles
 
http://www.apefasbl.org/les-fonds-maribel-emploi/eta-bruxelloises-subsidiees-par-la-cocof  02/229.32.57
pascale.vandegeerde@apefasbl.org 
 
M. Jean-François GHYS 
327.03
 
Fonds pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région Wallonne   APEF asbl :
Square Sainctelette 13-15
1000 Bruxelles
 
  071/29.89.27
maribel.eta@skynet.be  
 
Mme Sognia ANGELOZZI 
329.01  Sociaal Fonds sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap  VSPF vzw :
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
 
 
 www.vspf.org   02/229.32.46
socmar32901@vspf.org


 
 
Dhr. Stef DOISE
329.02  Fonds Maribel social du secteur socioculturel et sportif des Communautés française et germanophone  APEF asbl :
Square Sainctelette 13-15
1000 Bruxelles

 
http://www.apefasbl.org/les-fonds-maribel-emploi/secteur-socioculturel-et-sportif  02/229.32.57
pascale.vandegeerde@apefasbl.org
 
 
Mme Patricia PETITFRERE  
329.03  Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector  Fe.Bi vzw :
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
 
 
http://www.fe-bi.org  02/227.59.82
Maria.DeSmet@fe-bi.org   
 
Mevr. Anke GROOTEN 
330
 
Fonds sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  Fe.Bi vzw :
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
 
 
http://www.fe-bi.org  02/229.32.55
Christele.Otto@fe-bi.org 
 
 
Dhr. Jan Piet BAUWENS 
331  Fonds sociale Maribel 331 - Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector  VSPF vzw:
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
  
 
www.vspf.org   

02/229.20.12
socmar331@vspf.org    

 
  
Mevr. Jacinta VAN DE WAL  
332 Fonds Maribel social pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé
 
APEF asbl :
Square Sainctelette 13-15
1000 Bruxelles
 
Kamer MAE (Milieux d'Accueil d'Enfants): http://www.apefasbel.org/les-fonds-maribel-emploi/milieux-daccueil-de-lenfance-scp-332.00.10

 

 Kamer ASSS (Aide Sociale-Services Sociaux) :
http://apefasbl.org/aide-sociale-et-soins-de-sante
 

02/227.60.00
david.franco@apefasbl.org 
 
M. Yves HELLENDORFF 

 

Fonds sociale Maribel voor de overheidssector

Bij vragen over de DmfA-aangifte en de RSZ-verminderingen kan u terecht bij de RSZ :

 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  Victor Hortaplein 11
  1060 Brussel
  Tel. : 02/509.31.11
  http://www.rsz.fgov.be 

Bij algemene vragen (bv. over de reglementering, ...) kan u terecht bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg :

 • Afdeling van de werkgelegenheid 
  Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid
  Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel

  Telefoon: 02 233 41 11
   
  E-mail: IAB@werk.belgie.be     

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens