NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsreglement

Voorstelling

Het arbeidsreglement is een document dat de algemene arbeidsvoorwaarden vaststelt, als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomsten. Het verschaft de werknemers informatie omtrent de werking en de organisatie van de arbeid in de onderneming.

Het arbeidsreglement is het resultaat van een onderhandeling tussen werkgever en werknemers. Er bestaan specifieke procedures voor het opstellen en het wijzigen van een arbeidsreglement.
In het arbeidsreglement moeten in ieder geval een aantal verplichte vermeldingen worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld de werkroosters (voltijds en deeltijds), informatie betreffende de vaststelling van het loon en de betalingsmodaliteiten, de opzegtermijnen of de wijze waarop deze bepaald worden, diverse administratieve inlichtingen, ...

Alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de Arbeidsreglementenwet vallen, moeten een arbeidsreglement opmaken, ongeacht het aantal werknemers dat zij tewerkstellen.

Een afschrift van het arbeidsreglement moet worden bijgehouden op iedere plaats waar werknemers worden tewerkgesteld (met inbegrip van de tijdelijke werven). De werknemers moeten er op elk ogenblik en zonder tussenpersoon inzage van kunnen nemen. Een bericht met de vermelding van de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd, moet aangeplakt worden op de zetel van de onderneming, op een gemakkelijk toegankelijke plaats.

Elke werknemer dient bij zijn indiensttreding een kopie van het arbeidsreglement te ontvangen. Elke werknemer moet ook een kopie van iedere wijziging ontvangen.

De werkgever moet ook binnen de 8 dagen vanaf de datum van inwerkingtreding een afschrift bezorgen aan de bevoegde directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.

Meer informatie op deze site

Bij arbeidsreglement onder het thema Arbeidsreglementering vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

  • Bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever;
  • Schriftelijk bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen;
  • Voor de werkgevers uit de openbare sector, voor vragen m.b.t. de onderhandelings- en overlegcomités, schriftelijk of per e-mail (info@p-o.belgium.be) bij de dienst Vakbondsstatuut van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Wetstraat 51 te 1040 Brussel.

     

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens