NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Asbest

Voorstelling

Asbest is een verzamelnaam voor meerdere silicaat mineralen die door hun chemische samenstelling en hun fysische kenmerken een ernstig gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Er moet dan ook zorgvuldig mee omgesprongen worden.

Asbest werd jarenlang veelvuldig gebruikt in allerhande toepassingen, maar sinds 1 januari 2005 is het gebruik en het op de markt brengen van asbesthoudende producten volledig verboden, zowel in België als in de ganse Europese Unie. Het inademen van asbestvezels kan asbestose en verschillende vormen van kanker veroorzaken.

Hoewel asbest behoort tot de kankerverwekkende en mutagene agentia, werd er, zowel op Europees als op Belgisch niveau, een aparte regelgeving voor uitgewerkt.(Richtlijn 83/477/EEG en KB 16.03.2006 Asbest)

Werkgevers moeten een inventaris opmaken van alles wat asbest bevat in hun bedrijf. Op basis van deze inventaris wordt een beheersplan opgesteld, dat de basis vormt voor de volgende stappen die eventueel genomen moeten worden. Alle werknemers die aan asbest blootgesteld worden, moeten ten minste één maal per jaar medisch onderzocht worden. Er bestaat een strikte reglementering over het omgaan met asbesthoudende producten, zowel voor de verwijdering ervan als voor herstel- en onderhoudswerken. Afhankelijk van de werken moeten de passende preventiemaatregelen genomen worden.

Werkzaamheden met asbestblootstelling

Enkel werknemers met een passende opleiding mogen werkzaamheden met asbestblootstelling uitvoeren (dus ook elektriciens, loodgieters, schrijnwerkers, …). Het gebruik van werktuigen met hoge snelheid, hogedrukreinigers en droge straalmiddelen is verboden. Bij deze werken moeten de algemene preventie maatregelen genomen worden.

Verwijdering

Naargelang de aard en de toestand van de te verwijderen asbesthoudende producten voorziet de reglementering drie methoden van verwijdering:

  • eenvoudige handelingen voor het verwijderen van hechtgebonden asbestmaterialen (bv. verwijderen van golfplaten, dakleien, enz…);
  • couveuzezak methode voor de verwijdering van asbestisolatie rond leidingen;
  • belangrijke sloop- en verwijderingswerken, zoals het verwijderen van losgebonden asbestproducten en beschadigde hechtgebonden asbestproducten in binnen toepassingen, mogen enkel gebeuren in hermetisch gesloten zone.

De tweede en de derde methode mogen enkel uitgevoerd worden door ondernemingen die hiervoor erkend zijn door de Minister Van Werk.

Meer informatie op deze website

Bij asbest en asbestverwijderaars onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

In de module Erkenningen vindt u de lijst van bedrijven erkend voor werken van afbraak of verwijdering van asbest en/of materialen die asbest bevatten en in de module Procedures en formulieren het formulier "Aanvraag tot erkenning van de onderneming voor het afbreken en verwijderen van asbest".

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens