NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Codex over het welzijn op het werk

De codex over het welzijn op het werk bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (met uitzondering van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).

Structuur van de codex

De codex over het welzijn op het werk bestaat uit 10 boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, hoofdstukken en afdelingen en, waar nodig, ook onderafdelingen.

Op basis van deze structuur werd er gekozen voor een nummering van de artikelen die de logica van de opbouw van de codex volgt. Het eerste cijfer, dat een Romeins cijfer is, verwijst naar het boek waartoe het artikel behoort. Het tweede cijfer, dat een Arabisch cijfer is, verwijst naar de titel van het boek waartoe het artikel behoort. Na een horizontale streep volgt dan per titel een doorlopende nummering.

Om het gebruik van de nieuwe structuur en nummering te vergemakkelijken, werd per boek een concordantietabel opgemaakt:

De aparte koninklijke besluiten die bestonden voor het verschijnen van de codex, kunt u hier raadplegen.

Hoe verwijzen naar de codex?

 1. De codex over het welzijn op het werk is een wetboek zoals bv. het burgerlijk wetboek en het strafwetboek. Derhalve dient bij een verwijzing naar de codex de datum van afkondiging 28 april 2017 niet te worden vermeld.

  Dus: codex over het welzijn op het werk en niet codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017.
    
 2. Bij verwijzing naar de codex worden de boeken, titels, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen geschreven met een kleine letter.
   
  Bv. boek I, titel 3, hoofdstuk II, afdeling 2, onderafdeling 3 en niet Boek I, Titel 3, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 3.
    
 3. Wanneer men verwijst naar een bepaald onderdeel van de codex citeert men van de hoogste indeling naar de laagste indeling.

  Bv. afdeling 3 van boek IX, titel 2, hoofdstuk I en niet afdeling 3 van hoofdstuk I van titel 2 van boek IX.

  Een uitzondering op deze regel geldt voor de verwijzing naar een titel, aangezien deze zich op het tweede niveau bevindt. Bv. titel 2 van boek IX.
    
 4. Wanneer men wenst te verwijzen naar een bepaald onderdeel van de codex, en de inhoud ervan, verwijst men naar het desbetreffende boek, titel, hoofdstuk, … met vermelding van het opschrift van het onderdeel waarnaar men wenst te verwijzen.

  Bv. hoofdstuk X betreffende de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van boek VI, titel 1 van de codex over het welzijn op het werk.
    
 5. Wanneer men verwijst naar een bepaald artikel van de codex volstaat het dit artikel als dusdanig te vermelden en dient niet aangegeven te worden waar dit artikel zich in de codex bevindt. De plaats of het artikel volgt immers uit de structuur van het artikel zelf.

  Bv. artikel X.3-2 van de codex over het welzijn op het werk en niet artikel X.3-2 van titel 3 betreffende jongeren op het werk van boek X van de codex over het welzijn op het werk.
    
 6. Wanneer in een tekst (brief, nota, toelichting, …) in het begin van de tekst verwezen wordt naar de “codex over het welzijn op het werk”, is het toegestaan in het vervolg van de tekst enkel het woord “codex” te gebruiken.
    
 7. Er wordt een overgangsperiode van twee jaar voorzien, te starten vanaf de inwerkingtreding van de codex (12 juni 2017), om de verschillende referenties naar de koninklijke besluiten die opgeheven zijn door de codex, en dan voornamelijk degene die vermeld staan in de verschillende formulieren en documenten, aan te passen. Gedurende deze periode van twee jaar blijven bijvoorbeeld de formulieren van de preventiediensten en deze van de administratie geldig tot op het moment dat zij in overeenstemming zijn met de regels van de codex.

Inhoud van de codex

Hieronder vindt u de volledige codex. U kunt klikken op de links om de teksten (pdf-bestanden) van de titels te raadplegen.

De toelichtingen over deze wetgeving vindt u op deze website bij het thema welzijn op het werk.

BOEK I: ALGEMENE BEGINSELEN

Titel 1: Inleidende bepalingen (PDF, 253 KB) 

Titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid (PDF, 66 KB) 

Titel 3: Preventie van psychosociale risico’s op het werk (PDF, 397 KB) 

Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers (PDF, 496 KB) 

Titel 5:  Eerste hulp (PDF, 283 KB) 

Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongeval (PDF, 88 KB) 

BOEK II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG

Titel 1: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 568 KB) 

Titel 2: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 52 KB) 

Titel 3: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 375 KB) 

Titel 4: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs (PDF, 296 KB) 

Titel 5: De externe diensten voor technische controles op de werkplaats (PDF, 50 KB) 

Titel 6: Laboratoria (PDF, 36 KB) 

Titel 7: Comités voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 172 KB) 

Titel 8: Rechtstreekse participatie (PDF, 22 KB) 

Titel 9: De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 111 KB) 

BOEK III: ARBEIDSPLAATSEN

Titel 1: Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen (PDF, 306 KB) 

Titel 2: Elektrische installaties (PDF, 61 KB) 

Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen (PDF, 270 KB) 

Titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer (PDF, 74 KB) 

Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen (PDF, 102 KB) 

Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering (PDF, 148 KB) 

BOEK IV: ARBEIDSMIDDELEN

Titel 1: Definities (PDF, 14 KB) 

Titel 2: Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen (PDF, 60 KB) 

Titel 3: Mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving (PDF, 26 KB) 

Titel 4: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (PDF, 33 KB) 

Titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (PDF, 47 KB) 

BOEK V: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

Titel 1: Thermische omgevingsfactoren (PDF, 256 KB) 

Titel 2: Lawaai (PDF, 256 KB) 

Titel 3: Trillingen (PDF, 259 KB) 

Titel 4: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving (PDF, 264 KB) 

Titel 5: Ioniserende stralingen (PDF, 358 KB) 

Titel 6: Kunstmatige optische straling (PDF, 507 KB) 

Titel 7: Elektromagnetische velden (PDF, 254 KB) 

BOEK VI: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA

Titel 1: Chemische agentia (PDF, 1,19 MB) 

Titel 2: Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia (PDF, 355 KB) 

Titel 3: Asbest (PDF, 351 KB) 

Titel 4: Erkenning van asbestverwijderaars (PDF, 244 KB)  

BOEK VII: BIOLOGISCHE AGENTIA

Titel 1: Algemene bepalingen (PDF, 577 KB)  

BOEK VIII: ERGONOMISCHE BELASTING

Titel 1: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen (PDF, 132 KB) 

Titel 2: Beeldschermen (PDF, 231 KB) 

Titel 3: Manueel hanteren van lasten (PDF, 145 KB) 

BOEK IX: COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING

Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen (PDF, 244 KB) 

Titel 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PDF, 268 KB) 

Titel 3: Werkkledij (PDF, 17 KB) 

BOEK X: WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN

Titel 1: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst (PDF, 44 KB) 

Titel 2: Uitzendarbeid (PDF, 210 KB) 

Titel 3: Jongeren op het werk (PDF, 256 KB) 

Titel 4: Stagiairs (PDF, 83 KB) 

Titel 5: Moederschapsbescherming (PDF, 191 KB) 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens