NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Codex - oud

Hieronder vindt u de tekst van de koninklijke besluiten die bestonden voor de publicatie van de codex over het welzijn op het werk. Door te klikken op de linken worden de pdf bestanden geopend.

Deze besluiten worden hier weergegeven volgens de oude structuur van de codex die in 1993 werd vastgesteld en die geleidelijk aan werd ingevuld.

Bij het voltooien van de codex werd ervoor gekozen deze oude structuur te verlaten en een indeling in boeken te gebruiken.

De toelichtingen van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid over deze wetgeving vindt men op deze website bij de voorstelling van de betreffende thema's inzake het welzijn op het werk.

Structuur van de codex

TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN

Hoofdstuk I: Toepassingsgebied

Hoofdstuk II: Definities

Hoofdstuk III: Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid [KB 27/3/1998; PDF, 250 KB] 

Hoofdstuk IV: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers [KB 28/5/2003; PDF, 255 KB] 

Hoofdstuk V: Maatregelen in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk [KB 10/4/2014; PDF, 248 KB] 

Hoofdstuk VI: Eerste hulp [KB 15/12/2010; PDF, 199 KB] 

TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

Hoofdstuk I: De interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk [KB 27/03/1998; PDF, 416 KB] 

Hoofdstuk II: De externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk [KB 27/03/1998; PDF, 415 KB] 

Hoofdstuk III: Externe diensten voor technische controles op de werkplaats [KB 29/04/1999; PDF, 37 KB] 

Hoofdstuk IV: De comités voor preventie en bescherming op het werk [KB 03/05/1999; PDF, 119 KB] 

Hoofdstuk V: Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk [KB 27/10/2006; PDF, 74 KB] 

Hoofdstuk VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs [KB 17/5/2007; PDF, 206 KB] 

Hoofdstuk VII: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [KB 27/10/2009; PDF, 39 KB] 

TITEL III: ARBEIDSPLAATSEN

Hoofdstuk I: Basiseisen

Afdelingen I tot VII: KB 10/10/2012 (PDF, 106 KB) 

Afdeling I: Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

Afdeling II: Uitrusting van de arbeidsplaatsen

Afdeling III: Verlichting

Afdeling IV: Luchtverversing

Afdeling V: Temperatuur

Afdeling VI: Sociale voorzieningen

Afdeling VII: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen

Afdeling VIII: Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk [KB 17/06/1997; PDF, 260 KB] 

Hoofdstuk II: Elektrische installaties [KB 4/12/2012; PDF, 171 KB] 

Hoofdstuk III: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen [KB 28/3/2014; PDF, 195 KB] 

Hoofdstuk IV: Bijzondere arbeidsplaatsen

Afdeling 1: Bouw- en onderhoudswerken

Afdeling 2: Garages en herstellingsateliers voor auto's

Afdeling 3: Loodaccumulatoren

Afdeling 4: Elektrolysewerkplaatsen

Afdeling 5: Werken in persluchtcaissons

Afdeling 6: Verfspuitinrichtingen en dergelijke

Afdeling 7: Lood- en zinkertsen

Afdeling 8: Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn

Afdeling 9: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen [KB 13/03/1998; PDF, 111 KB] 

Afdeling 10: Ruimten met risico's voor werknemers door een explosieve atmosfeer [KB 26/03/2003; PDF, 102 KB] 

Afdeling 11: Steenbakkerijen

Afdeling 12: Brood- en banketbakkerijen

Afdeling 13: Magazijnen en winkels

Afdeling 14: Haarsnijderijen

Hoofdstuk V: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen [KB 25/01/2001; PDF, 442 KB] 

Hoofdstuk VI: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving [KB 23/12/2003; PDF, 55 KB] 

TITEL IV: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

Hoofdstuk I: Ventilatie van de werklokalen

Hoofdstuk II: Thermische omgeving [KB 04/06/2012; PDF, 118 KB] 

Hoofdstuk III: Geluidsomgeving [KB 16/01/2006; PDF, 51 KB] 

Hoofdstuk IV: Trillingen [KB 07/07/2005; PDF, 130 KB] 

Hoofdstuk V: Kunstmatige optische straling [KB 22/04/2010; PDF, 309 KB] 

Hoofdstuk VI: Elektromagnetische velden [KB 20/05/2016; PDF, 160 KB] 

Hoofdstuk VII: Ioniserende straling [KB 25/04/1997; PDF, 114 KB] 

TITEL V: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN BIOLOGISCHE AGENTIA

Hoofdstuk I: Chemische agentia [KB 11/03/2002; PDF, 1,20 MB] 

Hoofdstuk II: Kankerverwekkende en mutagene agentia [KB 02/12/1993; PDF, 239 KB] 

Hoofdstuk III: Biologische agentia [KB 04/08/1996; PDF, 474 KB] 

Hoofdstuk IV: Bijzondere bepalingen betreffende asbest [KB 16/03/2006; PDF, 125 KB] 

TITEL VI: ARBEIDSMIDDELEN

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen [KB 12/08/1993; PDF, 97 KB] 

Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen

Afdeling I: Beeldschermen [KB 27/08/1993; PDF, 29 KB] 

Afdeling II: Mobiele arbeidsmiddelen [KB 04/05/1999; PDF, 80 KB] 

Afdeling III: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten [KB 04/05/1999; PDF, 92 KB] 

Afdeling V: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte [KB 31/08/2005; PDF, 43 KB] 

TITEL VII: COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE BESCHERMING

Hoofdstuk I: Werkkledij [KB 06/07/2004; PDF, 13 KB] 

Hoofdstuk II: Persoonlijke beschermingsmiddelen [KB 13/06/2005; PDF, 117 KB] 

Hoofdstuk III: Collectieve beschermingsmiddelen [KB 30/08/2013; PDF, 42 KB] 

TITEL VIII: BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN WERKSITUATIES

Hoofdstuk I: Moederschapsbescherming [KB 02/05/1995; PDF, 230 KB] 

Hoofdstuk II: Jongeren op het werk [KB 03/05/1999; PDF, 67 KB] 

Hoofdstuk III: Stagiairs [KB 21/09/2004; PDF, 33 KB] 

Hoofdstuk IV: Uitzendkrachten [KB 15/12/2010; PDF, 51 KB] 

Hoofdstuk V: Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten [KB 12/08/1993; PDF, 68 KB] 

Hoofdstuk VI [opgeheven door KB 17/5/2007]: Bijzondere maatregelen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [KB 11/07/2002] 

Hoofdstuk VII: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst [KB 16/07/2004; PDF, 80 KB] 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens