NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Overzicht van de verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

De bepalingen die zich thans nog in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming bevinden kunnen ondergebracht worden in drie categorieën. Er zijn een reeks bepalingen die nog steeds volledig van kracht zijn. Deze bepalingen kunnen een algemene draagwijdte hebben of betrekking hebben op een specifieke categorie van arbeidsmiddelen, arbeidsplaatsen of stoffen. Een aantal bepalingen gelden enkel nog als overgangsbepalingen, waarbij de kans bestaat dat er gelet op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, geen arbeidssituaties meer zijn waarop deze overgangsbepalingen nog van toepassing zijn. In dat geval is de toepassing van deze bepalingen de facto uitgedoofd. Een derde categorie van bepalingen heeft een gemengd karakter. Ze bevat enerzijds bepalingen die nog volledig van toepassing zijn. Anderzijds bevat ze overgangsbepalingen, waarbij het thans moeilijk is om te bepalen op welke verschillende situaties ze van toepassing zijn. Deze moeilijkheid vloeit voort uit de ontstaansgeschiedenis van deze wetgeving die gekenmerkt wordt door verschillende elkaar in de tijd opvolgende wijzigingen van bepaalde onderdelen van die regelgeving. In het navolgende worden deze drie categorieën behandeld.

I. Overzicht van bepalingen die nog volledig van kracht zijn.

Artikel 

onderwerp 

28

Toepassingsgebied van het ARAB

44ter1 en 2

Verbod zich onder een bepaalde last te begeven en stabiliteit van toestellen

51

Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen door gevaarlijke stoffen

52

Constructievoorschriften ter voorkoming van brand

53

Werkzaamheden op plaatsen met gevaarlijke gassen (maatregelen ter voorkoming van verstikking en reddingsmaatregelen)

54

Verbod om een rustpauze te nemen op gevaarlijke plaatsen

54ter

Afgezonderd tewerkgestelde werknemers

148decies1

Maatregelen ter voorkoming van hinder (onder meer beroep op erkend laboratorium)

280 – 281quater

Keuring bij ontvangst en periodieke keuring

282 - 283

Kabelbanen

323.1 en 323.2

Controles van centrifuges

341bis - 348

Aanbrengen van verf of van een bedekking

363bis

Laden en lossen van tankwagens

433bis - 438

Bouw- en onderhoudswerken

452 - 453

Bepalingen van toepassing op werkbakken opgehangen aan een hijskraan

453bis

Gebruik van bepaalde stellingen enkel door bekwame werknemers

455

Hefwerktuig gebruikt op een stelling

457 - 458

Platformen en bruggetjes

462

Werken op daken

462bis – 462duodecies

Fabrieksschoorstenen

463

Gewelfbogen

464

Slopingswerken

466 - 468

Algemene voorzorgen bij bouwwerken waaronder de verplichting voor bedieners van een torenbouwkraan om over een getuigschrift te beschikken (art 467bis) en redding bij verdrinkingsrisico (art 468)

525 - 550

Vervoernijverheid

565 -574ter

Garages met uitzondering van artikel 570 dat een overgangsbepaling bevat voor dommekrachten die op de markt werden gebracht en in gebruik genomen voor 31 december 1994

723bis15

Verbodsbepalingen gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen


II. Overzicht van de overgangsbepalingen

1. Elektrische installaties

De bepalingen van de artikelen 184 tot 266bis zijn van toepassing op de elektrische installaties die op 31 december 2016, eventueel verlengd onder bepaalde voorwaarden tot 31 december 2018 niet beantwoorden aan de bepalingen van de artikelen III.2-7 en III.2-8 van de codex.

2. Werkzaamheden op hoogte

Artikel 

Onderwerp 

43bis en 459

Overgangsbepalingen voor ladders die ter beschikking van de werknemers werden gesteld voor 25 september 2005 totdat ze worden vervangen of totdat ze worden aangepast aan boek IV, titel 5 van de codex

440 tot 451, 454, 454bis en 456

Overgangsbepalingen voor verschillende types van stellingen die ter beschikking van de werknemers werden gesteld voor 25 september 2005 totdat ze worden vervangen of totdat ze worden aangepast aan boek IV, titel 5 van de codex


III. Overzicht van bepalingen met een gemengd karakter

1. Fabricage van persoonlijke beschermingsmiddelen

De artikelen 160 en 161 zijn nog enkel van toepassing op de persoonlijke beschermingsmiddelen die niet vallen onder het toepassingsgebied van de Europese verordening inzake de fabricage van persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals op de persoonlijke beschermingsmiddelen die vallen onder het toepassingsgebied van die verordening maar voor 30 juni 1995 werden op de markt gebracht en in gebruik genomen.

2. Hefwerktuigen en liften

Artikel 

Onderwerp 

267

Toepassingsgebied blijft van kracht

268

Overgangsbepaling voor hefwerktuigen op de markt en in gebruik voor 31 december 1994

269

Overgangsbepaling voor hijswerktuigen op de markt en in gebruik voor 31 december 1994

269bis

Overgangsbepaling voor toestellenen op de markt en in gebruik voor 31 december 1996 – volledig van toepassing op werkbakken opgehangen aan een hijskraan

270

Overgangsbepaling voor nieuwe elektrische goederenliften op de markt en in gebruik voor 31 december 1994, voor nieuwe elektrische personen- en fabrieksliften op de markt en in gebruik voor 30 juni 1999 en voor bestaande liften voor vervoer van personen of personen en goederen op de makt en in gebruik voor 5 mei 2003, onder de voorwaarden bepaald in het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften.

271

Overgangsbepaling voor nieuwe hydraulische goederenliften op de markt en in gebruik voor 31 december 1994, nieuwe hydraulische personen- en fabrieksliften op de markt en in gebruik voor 30 juni 1999 en voor bestaande liften voor vervoer van personen of personen en goederen op de makt en in gebruik voor 5 mei 2003, onder de voorwaarden bepaald in het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften.

272

Personenbouwliften blijft van kracht

273

Overgangsbepaling voor materiaalliften op de markt en in gebruik voor 31 december 1994

278

Ophaaltoestellen in openluchtgroeven blijft van kracht

280

Overgangsbepaling voor personen- en fabrieksliften op de markt en in gebruik voor 30 juni 1999

281

Overgangsbepaling voor liften op de markt en in gebruik voor 4 juni 2005

282 - 283

Kabelbanen: blijft volledig van kracht

452

Beweegbare hangstellingen worden gelijkgesteld met een heftoestel. Met uitzondering van artikel 452.2 en 452.16 dat van kracht blijft, is artikel 452 een overgangsbepaling voor toestellen die op de markt werden gebracht en in gebruik genomen voor 31 december 1996;

453

Toestellen voor verplaatsen van werknemers en het uitvoeren van werken van korte duur worden gelijkgesteld met een heftoestel. Met uitzondering van artikel 453.2 en 453.15 dat van kracht blijft, is artikel 453 een overgangsbepaling voor toestellen die op de markt werden gebracht en in gebruik genomen voor 31 december 1996


3. Hefbruggen

Artikel 283bis is een overgangsbepaling voor hefbruggen voor voertuigen die voor 31 december 1994 werden op de markt gebracht en in gebruik genomen. De bepalingen betreffende de controles voorzien in artikel 283bis 6.1, 6.3 en 6.4 blijven evenwel volledig van toepassing.

4. Centrifuges

Artikel 320 is een overgangsbepaling voor centrifuges die voor 31 december 1994 werden op de markt gebracht en in gebruik genomen. De bepaling van artikel 323 blijft evenwel volledig van toepassing

5. Recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas

Hier dient een onderscheid gemaakt te worden tussen drie types van recipiënten:

 1. Flessen, cilinders en cryogene recipiënten die voor 1 juli 2001 werden op de markt gebracht en in gebruik genomen:

  De bepalingen van de artikelen 349 tot 358, 359 punten C,F tot J en 360 tot 363 gelden nog enkel als overgangsbepalingen. De bepaling van artikel 359 punten A,B,E en K blijft volledig van toepassing.
   
 2. Drukvaten, flessenbatterijen en tanks die voor 1 juli 2003 werden op de markt gebracht en in gebruik genomen

  De bepalingen van de artikelen 349 tot 363 gelden nog enkel als overgangsbepalingen. Evenwel is artikel 358 nog volledig van toepassing op aërosolen, gasflessen voor ademhalingstoestellen en drukapparatuur voor gevaarlijke goederen die niet onder het toepassingsgebied van de ADR- en RID-regeling vallen. De bepaling van artikel 359 punten A,B,E en K blijft volledig van toepassing.
   
 3. Draagbare brandblusssers en flessen voor ademhalingstoestellen die voor 29 november 1999 werden op de markt gebracht en in gebruik genomen

  De bepalingen van de artikelen 349,349bis, 358, 361bis tot 361quater, 362 en 363 zijn nog volledig van kracht. De andere bepalingen dan de voornoemde, met name de artikelen 350 tot 357,359 en 360 tot 361 zijn overgangsbepalingen die nog enkel gelden voor draagbare brandblussers en flessen voor ademhalingstoestellen die voor 29 november 1999 werden op de markt gebracht en in gebruik genomen.

IV. Restartikelen

Artikel 

Onderwerp 

51bis

Vervoer per spoor in tuinbouwbedrijven : op te heffen bepaling

108 en 121

Verslag arbeidsgeneesheer: bevoegdheid gemeenschappen

832 tot 841

Omvorming van de voor 20 juli 1999 bestaande bedrijfscomités, comités voor de industriegebieden en arrondissementscomités tot vaste commissie in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens